Rehabilitering av kunstgrasbanen

Som kjent har vi startet planlegging av rehabilitering av kunstgrasbanen, og mange skulle sett at det kunne skjer fort. Dessverre tar alt tid, og vi må forholde oss til en del formelle krav før rehabilitering kan starte, og neppe før i 2020.

Det er en kjent skal at banen er utslitt, og mange klager på at den er hard og dårlig å spille på. Vår bane ble anlagt i 2005, og var klar til bruk 1. oktober samme år. Det betyr at banen er inne i sitt 14. år, og normalt er en kunstgrasbane utslitt etter 12-14 år. Kulturdepartementet stiller krav om at en kunstgrasbane må være minst 10 år før en kan få spillemidler til rehabilitering.

Norges Fotballforbund har utarbeidet en tilstandsrapport for banen, senhøsten 2018, og konkluderte med at grasdekket nå må skiftes ut. Tilstandsrapporten danner grunnlaget for at vi kan sende inn nye planer (om rehabilitering) til Karmøy Kommune slik at vi vår anlegget inn på de kommunale prioriteringslister. Kommunedelplanen for idrett rulleres hver høst, og da har vi mulighet å få anlegget inn på planen. At anlegget ligger inne på de kommunale prioriteringslister er et krav for å kunne søke om forhåndsgodkjenning av planer, dernest for å søke om spillemidler, samt kommunale tilskuddsmidler.

Både kommunale organer og kulturdepartementet har anmodet klubber som har planer om å bygge, eller rehabilitere, kunstgrasbaner sitte litt stille i båten. Dette i påvente av bebudede nye miljøkrav fra miljødepartementet som fort kan medføre ekstra kostnader i ettertid. Men samtidig muligens høyere tildeling av spillemidler grunnet nye miljøkrav som fordyrer bygging. Disse miljøkrav er lovet klar våret 2019.

Videre fremdrift blir da:

August/september, innsendelse av planer om rehabilitering til Karmøy Kommune.

Så snart Karmøy Kommune har vedtatt rullering, og våre planer er inntatt på prioriteringsliste, kan vi søke forhåndsgodkjenning av anlegget. Dette skjer normalt i november eller desember måned. Etter at forhåndsgodkjenning er gitt kan byggearbeid med rehabilitering starte så fremt finansiering er i orden.

Men det forutsetter at finansiering er på plass, og vi er langt unna dette pt. dato. En rehabilitering er kalkulert til ca. 3,3 mill. kroner. Mye penger, og nye krav til sikkerhetssoner rundt banen medfører at banen må utvides ca. 1.5 meter rundt hele banen er noe av årsaken til beløpet.

Våre planer vil være lavt prioritert på kommunens anleggsplan, noe som medfører at vi må vente på spillemidler, og kommunale tilskudd, i seks til åtte år. Tilskuddet er 1,0 mill. kroner pt. dato i både spille- og kommunale midler. Det betyr at disse midler må forskutteres via banklån, og klubben må betale renter på disse frem til utbetaling. Årlig beregnet rentekostnad er minimum kr. 100.000. Dette må tas over driftsbudsjett, og da må inntektene økes, via medlemsavgifter eller tiltak/dugnader. I tillegg må vi selv skaffe til veie 1,3 millioner i egen kapital, eller lån. Her har vi allerede avsatt kr. 200.000, samtidig som gaver og sponsorer har lovet bidrag på et par hundre tusener. Samtidig må vi ta med at klubben fra før har årlige finanskostnader på overkant av 600.000 kroner i forbindelse med klubbhus og ikke minst fotballhall. Vi bruker altså vel 50.000 kroner pr. måned på å betjene våre anleggs lån.

Alt dette må styret ta hensyn til før det kan legges frem en sak på årsmøte, mars 2020, eller eventuelt ekstraordinært årsmøte før den tid, så blir det opp til medlemmene og bestemme fremdrift og gjennomføring.Meld deg på sommerens fotballskole

Avaldsnes idrettslag inviterer til Tine Fotballskole
mandag 12. til onsdag 14. august.

For mer informasjon og påmelding, klikk på logo.

Støtt oss med Grasrotandelen

Oppgi organisasjonsnummer: 971 346 612

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift